سیاست حفظ حقوق پدیدآورندگان

سایت فایلهای حقوقی تمامی آثار را از طریق جمع آوری منابع مختلف و متعدد از گوشه و کنار فضای بزرگ وب گردآوری کرده تا منبع کاملی از تمامی فایلهای حقوقی را در یکجا جمع کرده تا باعث سهولت دسترسی به مطالب و کمک حال اقشار مختلف جامعه حقوقی باشد لذا هیچ دخل و تصرفی در محتوای آنها و تغییر نام فایلها  به نام خود را ندارد.

بنابراین هر یک از پدیدآورندگان آثار در صورت عدم رضایت از انتشار آثار خود موضوع را به پشتیبانی سایت اطلاع داده تا فورا آن اثر از لیست فایلها برداشته شود.

با تشکر